II. Currículum real

Currículum real a l’aula

Som conscients de l’abast de les accions desenvolupades en l’aula i de la força
integradora dels elements curriculars?

Seríem capaços de renovar el disseny de les habituals activitats d’aula per a augmentar amb consciència la consecució dels nivells competencials?

“La definició dels aprenentatges bàsics en termes de competències presenta, enfront d’altres formes ja assajades i no substituïdes (conductes, comportaments i capacitats), un important  avantatge: invita a considerar conjuntament tant la matèria (continguts) com la forma (activitats).
Dit d’una altra manera, la definició dels aprenentatges en termes de competència  evidencia la necessitat d’adquirir el coneixement de manera que puga ser mobilitzat adequadament per a la resolució de tasques. Més encara, la definició dels aprenentatges bàsics en termes de competència subratlla la importància de considerar el coneixement en acció i no sols el coneixement com a  representació”

(Pérez Gómez, 2007).

Per a millorar esta situació, seria necessari saber com integrar les CCLAU en la vida real de l’aula proposant a l’alumnat els exercicis i activitats habituals integrats en una estructura de tasques.
La interpretació donada del concepte de competències clau comporta conseqüències
per a la pràctica educativa. Les dos més importants són:

  1. Les tasques, en generar les experiències necessàries per a l’adquisició d’una
    competència, es converteixen en el centre de la nostra atenció.
  2. El context en què es desenvolupen les tasques, en la mesura que resulta essencial per al
    seu èxit i, per tant, per a la consecució de la competència, situa l’aprenentatge molt lluny dels exercicis repetitius propis d’una escola aïllada de la realitat. Els exercicis reforcen el sentit del contingut si van lligats a un procés de major contextualització com és el cas de les activitats que posen en marxa els processos cognitius i si estan inserits en una tasca social rellevant. L’anàlisi del currículum real de les accions empreses en qualsevol de les aules de la nostra plural geografia ens permet reflexionar sobre el tipus d’accions, en molts casos exercicis, algunes vegades activitats i en escasses ocasions tasques, que de manera habitual i poc reflexiva realitzem, segons consta en les intervencions de treballs previs pràctics amb els centres (Moya i Luengo, 2010). Serà un procés de debat sobre la utilització de les accions en l’aula i el seu grau de contextualització.
Anuncis