III. Concreció curricular

Concreció curricular de la UDI

Al realitzar tasques senzilles s’ha pogut intuir quins elements del currículum se seleccionen d’un nivell determinat i d’una àrea o matèria per a l’elaboració d’estes tasques, però ¿com seleccionar els objectius, continguts i criteris d’avaluació si no es disposa d’un mapa que relacione tots  estos elements  entre si i amb les competències bàsiques i que es puga utilitzar per a seleccionar-los  per a  la tasca o tasques de la unitat didàctica integrada?

En cas de no fer-se esta pregunta i tractar de resoldre el procés de selecció d’elements curriculars de manera intuïtiva, sense un mapa de relacions, es podria no entendre el sentit de l’elaboració de les programacions.

Cal, per tant, elaborar un document, que oriente la definició operativa de les competències per entendre les noves relacions curriculars que poden definir-se, i orientar el disseny i l’avaluació de les tasques. Cal recordar que per a estar atents al desenvolupament de nivells competencials seria necessari: “… considerar el coneixement en acció i no sols el coneixement com a representació” (Pérez Gómez, 2007).

Es tracta de repensar la tasca professional docent i recuperar el seu caràcter d’artesà que modela el procés d’aprenentatge perquè domina els elements de la seua professió, és a dir, el currículum que ensenya i que aprèn el seu alumnat: objectius, continguts, criteris d’avaluació, i ara, amb este nou enfocament, competències clau, inserit tot això en tasques socials rellevants.

Una vegada comprés el procés d’elaboració de les concrecions curriculars de les competències i la seua funció a l’hora de realitzar les programacions didàctiques, es demanarà als participants que realitzen la Concreció curricular de la  UDI que elaboren.

Anuncis