IV. Transposició didàctica

Les competències bàsiques requereixen un aprenentatge vinculat a un determinat context i a unes determinades tasques que les persones hauran de resoldre i que li permetran adquirir la competència necessària. Esta visió de l’aprenentatge contextualitzat o situat connecta amb una àmplia tradició de teories i pràctiques educatives que ara veuen reforçat el seu valor (Dewey, Vigostky, Freinet, Freire, etc.)

Atés que la riquesa de tasques depèn de la seua diversitat i de les complexitat dels processos cognitius, seria convenient dominar diferents tipus d’activitats per a aconseguir una major riquesa d’aprenentatge i noves claus lligades a la metodologia. Per a millorar els nivells competencials serà necessari reflexionar sobre la metodologia d’aula en relació amb els tipus d’activitats i els models d’ensenyament.

Objectius

  1. Dissenyar una estructura integrada de tasques, activitats i exercicis que permeta l’aprenentatge de les competències clau, millorant les possibilitats de tot l’alumnat per a participar activament en pràctiques socials.
  2. Conéixer i valorar les possibilitats i limitacions dels distints models d’ensenyament per a determinar quins d’ells i en quina combinació són més adequats per a l’aprenentatge de les competències bàsiques en un determinat centre.
  3. Reflexionar sobre les pròpies pràctiques de manera que puguen comprendre la relació entre les accions que es van a desenvolupar o s’han desenvolupat i les seues conseqüències directes i indirectes. Especialment, la relació entre les actuals pràctiques educatives i els successius dissenys curriculars.
Anuncis