Organització del curs

Aquest bloc s’està remodelant.

Disculpeu les molèsties

PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES CLAU

Objectius Generals

 • Conèixer l’origen i definicions de les competències clau.
 • Analitzar diversos models didàctics i propostes metodològiques que afavoreixen l’aprenentatge de les competències clau.
 • Dissenyar una unitat didàctica integrada (UDI) amb format de tasca senzilla.
 • Conèixer diferents models didàctics i enfocaments metodològics que afavoreixen el desenvolupament de les competències clau.
 • Seleccionar criteris i procediments d’avaluació de la UDI.
 • Difondre les UDIs elaborades en la comunitat educativa.

Continguts

 • Origen de les competències clau i definicions.
 • Les competències clau en el currículum real. Anàlisi de la pràctica docent.
 • La integració de les competències clau en el marc normatiu.
 • Elements d’una unitat didàctica.
 • Processos mentals i desenvolupament de les competències.
 • Models didàctics i enfocaments metodològics.
 • L’avaluació de les competències clau: criteris, procediments i instruments.

Objectius específics relacionats amb cada bloc de continguts

Continguts Objectius específics
Bloc 1: Origen europeu de les competències claus i definició. a) Integrar la posada en marxa de reformes educatives en contextos socials i personals.
b) Valorar la implicació dels moments personals, afectius i organitzatius com a eix del canvi necessari.
c) Reconéixer l’impacte que, fins al moment, ha produït la incorporació de les competències clau per a, més tard, valorar-lo i determinar quins canvis convé mantindre, quins convé modificar i quins altres caldria incorporar-hi.
d) Identificar les competències claus que defineixen el perfil d’una persona educada al concloure la seua ensenyança obligatòria i comprendre el valor semàntic de la definició.
e) Reflexionar sobre la pròpia pràctica, de manera que s’entenga la seua relació amb les CCLU i les conseqüències que açò comporta.

 

Bloc 2: El currículum real de les aules. a) Reflexionar sobre les mateixes pràctiques de manera que es puga comprendre la relació entre les seues accions i les seues conseqüències.
b) Dissenyar una estructura integrada de tasques, activitats i exercicis que permeta l’aprenentatge de les competències bàsiques, millorant les possibilitats de tot l’alumnat per a participar activament en pràctiques socials.
c) Decidir l’estructura de tasques de la UDI que es dissenyarà durant la formació inicial, concretant la seqüència d’activitats i realitzant la selecció provisional d’exercicis de la tasca o tasques que la conformen.
d) Organitzar activitats per a informar la comunitat educativa en general i les famílies en particular sobre els continguts del projecte de formació que està desenrotllant el centre i motivar la seua participació en este donant a conéixer la seua labor en el desenvolupament de les CB.
Bloc 3: Concreció curricular de la Unitat Didàctica Integrada (UDI). a) Identificar les competències que defineixen el perfil d’una persona instruïda al concloure la seua ensenyança obligatòria, i definir-les de manera  semàntica i relacional.
b) Comprendre les característiques pròpies de les competències com a tipus d’aprenentatge així com les seues similituds i diferències, i les seues relacions amb altres formes de definir els aprenentatges.
c) Realitzar una concreció curricular de les competències  adequada a una determinada etapa y nivell, tenint en compte la contribució que puguen realitzar les distintes àrees curriculars.
d) Partint de la concreció curricular del nivell i l’àrea/matèria des de les quals es programarà la unitat didàctica integrada, seleccionar les competències, així com els criteris/indicadors d’avaluació que contribuirà a aconseguir durant el seu desenvolupament.
Bloc 4: Transposició didàctica i planificació del desenvolupament de la UDI. a) Dissenyar una estructura integrada de tasques, activitats i exercicis que permeta l’aprenentatge de les competències bàsiques, millorant les possibilitats de tot l’alumnat per a participar activament en pràctiques socials.
b) Conéixer i valorar les possibilitats i limitacions dels distints models d’ensenyament per a determinar quins d’ells i en quina combinació són més adequats per a l’aprenentatge de les competències bàsiques en un determinat centre.
c) Reflexionar sobre les pròpies pràctiques de manera que puguen comprendre la relació entre les accions que es van a desenvolupar o s’han desenvolupat i les seues conseqüències directes i indirectes. Especialment, la relació entre les actuals pràctiques educatives i els successius dissenys curriculars.

 

Bloc 5: Avaluació dels aprenentatges i de la pròpia UDI a) Reflexionar sobre les pràctiques pròpies, de manera que puguen comprendre la relació entre les accions que es realitzaran o s’han realitzat i les conseqüències directes i indirectes d’açò; especialment, la relació entre les actuals pràctiques educatives i els successius dissenys curriculars.
b) Conéixer i valorar els instruments d’avaluació que s’utilitzen habitualment en la pràctica docent, per a determinar si eixos instruments, i, per tant, els indicadors implicats sorgits dels criteris d’avaluació de la norma curricular, s’ajusten a allò assenyalat en la programació didàctica corresponent, i conéixer en quina mesura contribueixen a valorar el grau d’adquisició de les competències bàsiques per part de l’alumnat.
c) Definir els indicadors més adequats per a les distintes competències prenent com a referència els criteris d’avaluació de cada una de les àrees curriculars, i utilitzar eixos indicadors per a la creació de diversos instruments d’avaluació, especialment de rúbriques, que permetran avaluar els aprenentatges adquirits en la realització d’una determinada execució o producte.

Curs de 40 hores semipresencial (20 +20)